Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για την υποβολή αίτησης δήλωσης προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων για το διδακτικό έτος 2019-2020

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης σύμφωνα την υπ’ αρ. 133083/Ε4/28-8-2019 (ΑΔΑ ΨΠΓΑ4653ΠΣ-Β1Μ) Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ με θέμα ‘’Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για την υποβολή αίτησης δήλωσης προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων για το διδακτικό έτος 2019-2020.’’ και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 131408/Ε4/24-08-2019 (ΦΕΚ 3283/τ.Β΄/27-08-2019) απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών – ωρομισθίων μελών Ειδικού Εκπαιδευιτκού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2018-2019»,

καλεί τις/τους υποψήφιες/-ους προσωρινές/-ούς αναπληρώτριες/-ές κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ε.Ε.Π. και ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ε.Β.Π. οι οποίες/οι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους οριστικούς πίνακες του έτους 2018-19 της ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης ως εξής:

από την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019 

έως και την

Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2019 

 με χρήση του ΑΦΜ, του Α.Δ.Τ. και του κλάδου τους

να εισέλθουν στην

ηλεκτρονική διεύθυνση http://app.pdekritis.gr/aitisi/ (μέσω του φυλλομετρητή τους), αφού μελετήσουν προσεκτικά τα παρακάτω έγγραφα, προκειμένου να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για την πρόσληψή τους σε μια ή περισσότερες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή Κ.Ε.Σ.Υ.

Επισημαίνουμε ότι:

  • Για την ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ οι Δηλώσεις Προτίμησης των υποψηφίων θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ανωτέρω εφαρμογής.
  • Δήλωση προτίμησης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους περσινούς οριστικούς πίνακες των κλάδων ΕΕΠ και ΕΒΠ της ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ, ανεξαρτήτως εάν αποδέχτηκαν την πρόσληψη κατά το έτος 2018-19.
  • Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση δήλωση προτιμήσεων εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο υποψήφιος (ακόμη και αν είναι εγγεγραμμένος στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2018-2019), σύμφωνα με την ανωτέρω Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ, δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη.

Ιδιαίτερα υπενθυμίζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 13 του μέρους Ε΄ της προαναφερθείσας Υ.Α.:  «Για τους υποψήφιους που έχουν υποβάλει αίτηση αναπληρωτή σε περισσότερους του ενός κλάδου ΕΕΠ/ ΕΒΠ και στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης ή στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε περίπτωση πρόσληψής τους με πλήρες ωράριο από τον πίνακα ενός κλάδου αναστέλλεται η υποψηφιότητά τους στους πίνακες των λοιπών κλάδων. Σε περίπτωση πρόσληψης με μειωμένο ωράριο από τον πίνακα ενός κλάδου, οι υποψήφιοι παραμένουν διαθέσιμοι σε όλους τους πίνακες, μόνο για πρόσληψη με πλήρες ωράριο.»

  • Οι υποψήφιοι που διαθέτουν δυο κλάδους (ΕΕΠ, ΕΒΠ) θα πρέπει να υποβάλλουν δυο αιτήσεις.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το υπόδειγμα της ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ προτιμήσεων το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ, δεν θα χρησιμοποιηθεί από τις/τους υποψήφιες/ους με κανένα τρόπο (δεν χρειάζεται να κατεβάσετε την Αίτηση-Δήλωση και να την συμπληρώσετε) καθώς η υποβολή των προτιμήσεων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και το κείμενο της ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ΑΔΤ, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας και email παρακαλούμε να αποστείλετε ενυπόγραφη αίτηση στο email: mail@kritis.pde.sch.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Ειδικής Αγωγής της ΠΔΕ Κρήτης στα τηλέφωνα: 2810 347 282, 2810 302 450, 2810 302 452.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο