Ιθαγένεια

Ώρες κοινού για την ιθαγένεια
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ
από 09:00 έως 13:00
email: ithageneia@kritis.pde.sch.gr

 

Πληροφορίες για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας

Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα. Η ιθαγένεια σε αυτήν την περίπτωση χορηγείται, εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις των σελίδων 8 και 9 της εγκυκλίου με αρ. Φ.130181/18258/25-08-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ν. 4332/2015). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στις σελίδες  11 και 12 της παραπάνω εγκυκλίου.

Η υπηρεσία μας χορηγεί  μόνο  τη Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Για να χορηγηθεί το πιστοποιητικό από την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης  Κρήτης απαιτούνται τα εξής  δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμπληρωμένη (εκτύπωση από την ιστοσελίδα μας ή παραλαβή από την υπηρεσία μας).
  • Φωτοαντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή πιστοποιητικού γέννησης, που  εκδίδουν οι αρμόδιες αλλοδαπές αρχές του κράτους προέλευσης του αλλοδαπού, που θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί το ευκρινές φωτοαντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του.
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου.
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής.
  • Βεβαιώσεις σπουδών επιτυχούς φοίτησης από τις σχολικές μονάδες φοίτησης του μαθητή.
    ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Βεβαιώσεις Σπουδών γίνονται δεκτές μόνο όταν περιλαμβάνουν ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ – ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ – ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ και τα στοιχεία αυτά συμφωνούν με τη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ή τη μετάφραση του Πιστοποιητικού Γέννησης.
  • Εξουσιοδότηση θεωρημένη από το ΚΕΠ ή την Αστυνομία, όταν η κατάθεση δεν γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης θα κατατίθενται αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους αλλοδαπούς που έχουν βεβαιώσεις σπουδών επιτυχούς φοίτησης από ελληνικά σχολεία, εφόσον το τελευταίο σχολείο φοίτησης ανήκει στην Κρήτη.

Η κατάθεση αιτήσεων γίνεται στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης
(Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη 09:00 – 13:00)
Λεωφ. Κνωσού 6
Τ.Κ. 71306
Ηράκλειο

Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης και φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα αποκτούν οι γεννημένοι στην Ελλάδα οι οποίοι  είναι ανήλικοι κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης αίτησης των γονέων τους, εφόσον ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις της σελίδας 3 της εγκυκλίου (Φ.130181/18258/25-08-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ν. 4332/2015).

Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι  απευθύνονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις οποίες υπάγονται, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Βεβαίωση εγγραφής – παρακολούθησης ελληνικού σχολείου χορηγείται μόνο από την αντίστοιχη σχολική μονάδα και όχι από την Υπηρεσία μας.

Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω αποφοίτησης από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ (απαραίτητο το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα), εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις της σελίδας 13 της εγκυκλίου (Φ.130181/18258/25-08-2015 του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) (ν. 4332/2015).

Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι  απευθύνονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις οποίες υπάγονται προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των σελίδων 13, 14 και 15 της παραπάνω εγκυκλίου, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

 

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο