17-3-2020_Ενημέρωση για μόνιμα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ σχετικά με τη χορήγηση άδειας άσκησης έργου σε φορείς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα

Καλούνται τα μέλη Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π. οι οποίοι έχουν διοριστεί μόνιμοι/ες σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης, σύμφωνα με το ΦΕΚ Γ 241/ 09-03-2020, και τους έχει ήδη χορηγηθεί από το αρμόδιο συμβούλιο (ΠΥΣΕΕΠ) άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ή άδεια άσκησης σε φορέα του Δημοσίου, να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση τροποποίησης της εν λόγω αίτησης λόγω αλλαγής σχέσης εργασίας.

Η υποβολή της αίτησης θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο mail της υπηρεσία μας mail@kritis.pde.sch.gr

Τα μέλη Ε.Ε.Π.& Ε.Β.Π. οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης ακόμα και στην περίπτωση που εκκρεμεί η γνωμοδότηση της αρχικής τους αίτησης από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι υπάρχουν διαθέσιμα έντυπα στην ηλεκτρονική σελίδα της υπηρεσίας μας στο μενού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-Άσκηση Ιδιωτικού Έργου, τα οποία οφείλουν να υποβάλλουν τα μέλη Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ξανά, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια εφόσον επιθυμούν ν’ ασκήσουν έργο σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο