Τροποποίηση των Αποφάσεων Πρόσληψης και τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019»

Μετάβαση στο περιεχόμενο