Ανάρτηση προσωρινών πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών κλάδου ΕΒΠ και απορριφθέντων 2018/19 – Δελτίο Τύπου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηράκλειο, 4 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕ01-ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) και ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης των υποψηφίων αναπληρωτών κλάδου Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στους Πίνακες Αναπληρωτών για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2018-2019, καταρτίστηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης Κρήτης, βάσει της αριθμ. 56267/Ε4/5-04-2018 πρόσκλησης του ΥΠΠΕΘ, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών κλάδου ΔΕ01- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και ο Πίνακας «Απορριπτέων» με τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης και τη σχετική αιτιολόγηση. Οι εν λόγω πίνακες έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση, μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π.

Σημειώνεται ότι η περίοδος των ενστάσεων θα είναι από την Τρίτη 5/6 έως και τη Δευτέρα 11/6

(καθώς η λήξη των 5 ημερών είναι μη εργάσιμη, η λήξη μετατίθεται στην πρώτη εργάσιμη)

Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία των ενστάσεων περιγράφεται αναλυτικά στη σχετική Υπουργική Απόφαση (56267/Ε4/5-04-2018) στο Μέρος Δ΄ ως ακολούθως:

Κατά των πινάκων αυτών δύναται να υποβληθεί ένσταση στο ΑΣΕΠ από τους υποψηφίους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεώς τους στην ΠΔΕ της αίτησής τους.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» η οποία πραγματοποιείται με:

και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης, οι υποψήφιοι προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» και στην επιλογή «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ».

Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος «Ξέχασα τον κωδικό μου» στη διαδρομή: «Πολίτες -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». Σημειώνεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων στην εν λόγω πρόσκληση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ θα αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων της ένστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διευκρινίζουμε ότι οι ενστάσεις δεν υποβάλλονται στο ΥΠΠΕΘ ή στην οικεία Περιφερειακή

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο