20-4-18 « Κύρωση πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για προεπιλογή για τη θέση Αναπληρωτή Διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλε ς ΙΙΙ».

Μετάβαση στο περιεχόμενο