Πρόγραμμα KEEP-ON: Πιλοτική εθνική επιμόρφωση

Στις 19 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης η πιλοτική εθνική επιμόρφωση, στην οποία παρουσιάστηκαν τα παραδοτέα του προγράμματος με έμφαση στο Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο (IO3) και στην Επαγγελματική Εργαλειοθήκη (ΙΟ4).

Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιστρέφουν στις τάξεις με σκοπό την εφαρμογή των μεθόδων και εργαλείων και τη συλλογή σημαντικής ανατροφοδότησης στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα KEEP-ON Υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την αποφυγή της σχολικής διαρροής των μεταναστών θα βρείτε στη σελίδα του προγράμματος keepon-project.eu/el/