Συμπληρωματική προκήρυξη μίας (1) θέσης Νηπιαγωγού του Αγγλόφωνου Τμήματος Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας

Οδηγίες για την ορθή υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών της με αριθμ. 227951/Η2/27-12-2017 (ΑΔΑ: ΨΗΔ44653ΠΣ-769) προκήρυξης της ΔΙΠΟΔΕ του ΥΠΠΕΘ:

 • Διαβάστε προσεκτικά την προκήρυξη
 • Συμπληρώστε την αίτηση (ΑΙΤΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ 2017) και την υπεύθυνη δήλωση (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ N1599)
 • Παρακαλούμε για την ταχύτερη εξυπηρέτηση σας να έχετε ήδη φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται (τίτλοι, έγγραφα, ταυτότητα, κλπ)
 • Αν έχετε ξανακάνει αίτηση και επιθυμείτε να διατηρήσετε τη βαθμολογία της συνέντευξης σας, συμπληρώστε τη σχετική δήλωση (έντυπο: ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ) αναγράφοντας το αντίστοιχο σχολικό έτος

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και 08/01/2018:

 • στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/σης Εκπ/σης Κρήτης (Κνωσού 6, 71306, Ηράκλειο Κρήτης) από τους ίδιους τους υποψήφιους ή με εξουσιοδότηση (θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) ή
 • ταχυδρομικά (με σφραγίδα ταχυδρομείου)

Πληροφορίες: Τηλ. 2810 302442, 2810 302440

 


Instructions for proper submission of applications for the no. 227951/Η2/27-12-2017 (ΑΔΑ: ΨΗΔ44653ΠΣ-769) notice of DIPODE:

 • Read the notice carefully
 • Complete the application (FORMAL APPLICATION 2017) and the declaration (SOLEMN DECLARATION REGIONAL DIRECTORATE)
 • for your faster service you must have already photocopies of supporting documents (titles, documents, identity, etc.)
 • If you have already been assessed through an interview, please complete the statement (form: ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ) indicating the corresponding school year

Applications will be submitted until 08/01/2018:

 • at the office of the Regional Directorate of Education of Crete (Knossou 6, 71306, Heraklion, Crete) by the candidates themselves or by authorized (certified signature authenticity) or
 • by mail (postmarked)

Information: Tel. 2810 302442, 2810 302440

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο