Απόφαση Πρόσληψης Αναπληρωτών Πλήρους Ωραρίου στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας