ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, βάσει της διάθεσης πιστώσεων α΄ φάσης για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ε.Β.Π. και Ε.E.Π. σε ΣΜΕΑΕ και σχολικές μονάδες Γενικής Παιδείας, ενημερώνει τους υποψήφιους αναπληρωτές Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21-26, ΠΕ24, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 ότι την προσεχή Πέμπτη 07-09-2017 θα κληθούν, μέσω της ιστοσελίδας της ΠΔΕ Κρήτης, να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων θα είναι έως την Παρασκευή 08-09-2017 και ώρα 10.00 το πρωί. Εφιστούμε την προσοχή των αναπληρωτών που θα κληθούν, καθώς το χρονικό περιθώριο θα είναι περιορισμένο, να προετοιμάσουν τα απαιτούμενα για την πρόσληψή τους δικαιολογητικά, όπως παρατίθενται παρακάτω:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Δικαιολογητικά που αποτελούν τυπικά προσόντα για την πρόσληψη
  • Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
  • Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει – σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ)
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)
  • Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται)
 2. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
 3. Ταυτότητα
 4. Τραπεζικός Λογαριασμός μόνο Εθνικής Τράπεζας
 5. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
 6. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
 7. Πιστοποιητικό Στρατολογίας
 8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης).
 9. Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου του τελευταίου διμήνου, ότι μπορείτε να ασκείτε τα καθήκοντά σας. Γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία καθώς επίσης και από ιδιώτες γιατρούς. Σε περίπτωση που οι αναπληρωτές προσκομίσουν γνωματεύσεις από δημόσιο νοσοκομείο, γίνονται δεκτά τα φωτοαντίγραφα αυτών, ενώ στις γνωματεύσεις από ιδιώτες γιατρούς, απαιτούνται τα πρωτότυπα έγγραφα.
  (ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν εξακολουθούν να είναι σε ισχύ). Κάνουμε γνωστό ότι χωρίς τις Ιατρικές Γνωματεύσεις  ή αποδεικτικό καθορισμένου ραντεβού σε Δημόσιο Νοσοκομείο, οι υποψήφιοι αναπληρωτές δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική. Η διαδικασία της πρόσληψης ολοκληρώνεται μόνο μετά την προσκόμιση αυτών. Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά διενεργείται έλεγχος γνησιότητας.

 • Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την παρ. 10 της Υ.Α. 65475/Δ3/21-04-2017, και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία εντός (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι βάσει του Ν.4354/2015 πρέπει να κάνετε αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας και αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων προκειμένου να γίνει η κατάταξή σας σε μισθολογικό κλιμάκιο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη είναι τα εξής:

α) Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται στην/στον ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η.

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης.

γ) Τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης.

δ) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια:
Η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

ε) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

Για προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν απαιτείται προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης, καθώς υπάγονται στη περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

Επισημαίνουμε ότι οι υποψήφιοι αναπληρωτές Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30, θα κληθούν να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και ΣΔΕΥ τη Δευτέρα 11-09-2017.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά την ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Κρήτης για ανακοινώσεις και έκτακτη ενημέρωση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο