Ι.Α. Ραμουτσάκη : Αποστολή Σημειώσεων για τον Προγραμματισμό του διδακτικού έργου- Ενδεικτικά παραδείγματα στα φιλολογικά μαθήματα