Ε. Βιδάκη, Α. Φιλιππάκη: Επιμορφωτική ημερίδα την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 στα 25ο & 27ο ∆ηµ. Σχ. Ηρακλείου, από 8:00 έως 14:00, με θέμα: «Τρόποι προσέγγισης και αντιµετώπισης µαθητών/τριών µε µαθησιακές δυσκολίες – ∆ιαφοροποιηµένη Παιδαγωγική»

Μετάβαση στο περιεχόμενο