ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σύμφωνα με το με Αριθ. Πρωτ. 66929/Δ3/24-4-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ.πρωτ.65475/Δ3/ 20-04-2017 (ΦΕΚ 1369/τ.Β΄/21-04-2017) «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ,ΚΕ.Δ.Δ.Υ. , Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) για το σχολικό έτος 2017-2018»,

σας ενημερώνουμε για τις κάτωθι τροποποιήσεις που αφορούν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά σας:

 

(1)

Στο μέρος « Ι.Δικαιολογητικά» η παρ. 7 αντικαθίσταται, ως εξής:

«7. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 7 «Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας» του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄), εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:

  1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.)
  2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
  3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.)
  4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
  5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ελλείψει των ανωτέρω πιστοποιητικών, κατ’ εξαίρεση και στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, γίνονται δεκτές βεβαιώσεις πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας που έχουν εκδοθεί από τις Α/θμιες υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες λειτουργούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος των ΚΕΠΑ (01-09-2011), αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, αλλά οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό από Κ.Ε.Π.Α. κατά την πρόσληψή τους.

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ όσα εκ των εν λόγω πιστοποιητικών, χαρακτηρίζουν την πάθηση ως «χρόνια», χωρίς να αναφέρεται ρητά η επ’ αόριστον (ή η εφ’ όρου ζωής) ισχύς τους ή η ισχύς τους έχει λήξει.

 

(2)

Όσοι άνδρες υποψήφιοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωματικά μια Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι:

  • Θα προσληφθώ όταν έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ή όταν έχω νόμιμα απαλλαγεί από αυτές κατά το χρόνο διορισμού.
  • Στην περίπτωση που ολοκληρώσω τη στρατιωτική μου θητεία ή νομίμως απαλλαγώ από αυτή μετά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, οφείλω με το διορισμό μου να καταθέσω πιστοποιητικό στρατολογίας «Τύπου Α».

 

Στα συνημμένα δείτε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ.

 

ΠΔΕ Κρήτης

26/4/2017

Μετάβαση στο περιεχόμενο