Διορισμός 28 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 23 κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, 44 κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 26 κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, 4 κλάδου ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής και 19 κλάδου ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 για το σχολικό έτος 2016-2017

Σας ενημερώνουμε ότι οι διορισμοί 144 εκπ/κων στην Α/θμια Εκπ/ση ολοκληρώθηκε με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ (1350/Γ΄/28-12-2016) και την ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ της αριθ. πρωτ. 217413/Ε1/19-12-2016 (ΑΔΑ: 7ΖΟΖ4653ΠΣ-ΓΔ8) Υπουργικής Απόφασης πρόσληψης, η οποία επισυνάπτεται.

Οι διορισθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως και την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο