Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Οι αναπληρωτές ΕΒΠ που έχουν προσληφθεί οφείλουν να παρουσιαστούν για να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει η σχολική μονάδα στην οποία τοποθετήθηκαν. Κατά την ανάληψη υπηρεσίας οι αναπληρωτές θα πρέπει να προσκομίζουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά πρόσληψης σε  φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις που δίδονται από ιδιώτες ιατρούς οι οποίες πρέπει να είναι πρωτότυπες):

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    Δικαιολογητικά που αποτελούν τυπικά προσόντα για την πρόσληψη
•    Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
•    Βεβαίωση πιστοποίησης (για πτυχία από ΙΕΚ)
•    Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει – σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ)
•    Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
•    Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)
•    Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται)
2.    Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
3.    Ταυτότητα
4.    Τραπεζικός Λογαριασμός μόνο Εθνικής Τράπεζας
5.    Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
6.    Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
7.    Πιστ. Στρατολογίας
8.    Πιστ. Οικ. Κατάστασης (μόνο αν είστε έγγαμοι ή/και με ανήλικα τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης).
9.    Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου του τελευταίου τριμήνου, ότι μπορείτε να ασκείτε τα καθήκοντά σας. Γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία καθώς επίσης και από ιδιώτες γιατρούς. Σε περίπτωση που οι αναπληρωτές προσκομίσουν γνωματεύσεις από δημόσιο νοσοκομείο, γίνονται δεκτά τα φωτοαντίγραφα αυτών, ενώ στις γνωματεύσεις από ιδιώτες γιατρούς, απαιτούνται τα πρωτότυπα έγγραφα.
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν εξακολουθούν να είναι σε ισχύ). Κάνουμε γνωστό ότι χωρίς τις Ιατρικές Γνωματεύσεις οι υποψήφιοι αναπληρωτές δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική. Η διαδικασία της πρόσληψης ολοκληρώνεται μόνο μετά την προσκόμιση αυτών. Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά διενεργείται έλεγχος γνησιότητας.
•    Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την παρ. 10 της εγκυκλίου 118640/Δ3/19-07-2016, και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία εντός (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο