ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστασεις κατά των πινάκων αυτών εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανάρτησή τους και συγκεκριμένα από 20/1/2016 έως 22/1/2016,  σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.353.1/7/199094/Ε3/7-12-15 Υ.Α. και την Φ.353.1/11/205673/Ε3/15-12-2015 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο