ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστασεις κατά των πινάκων αυτών εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανάρτησή τους και συγκεκριμένα από 20/1/2016 έως 22/1/2016,  σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.353.1/7/199094/Ε3/7-12-15 Υ.Α. και την Φ.353.1/11/205673/Ε3/15-12-2015 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο