Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Σχετ.: Το υπ’αριθμ.8029/16.11.2015 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εντός των ορισμένων από την ανακοίνωση προθεσμιών τις αιτήσεις τους βάσει του ειδικού εντύπου European CV και πιθανόν μίας συνοδευτικής επιστολής αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο word ή pdf ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Στάχταρη). Επιπλέον, η παραπάνω υποβολή θα πρέπει να συνοδεύεται και με την εμπρόθεσμη διαβίβαση εγγράφου του Φορέα στον οποίο υπάγεται οργανικά ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι η Υπηρεσία του έχει λάβει γνώση της αίτησης και συμφωνεί με την προώθησή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΓΓΡΑΦΟ 2

Μετάβαση στο περιεχόμενο