ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ71, ΠΕ61-ΠΕ60.50 ΕΑΕ

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ71- Δασκάλων ΕΑΕ και ΠΕ61-ΠΕ60.50-Νηπιαγωγών ΕΑΕ στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες-ΑΠ1» (MIS 520704) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-ΑΠ6» (MIS 5000044) του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού-ΑΠ3», (MIS 453706) του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2015-2016» για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ή/και Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (με πιστώσεις Ε.Σ.Π.Α.).

ΟΙ ΕΚΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 08/10/2015 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/10/2015 ΣΤΙΣ ΟΙΚΕΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ.

ΠΕ71

ΠΕ61, ΠΕ60.50

Μετάβαση στο περιεχόμενο