ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Ή ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ _1

4. το με αρ. πρωτ. οικ.37066/2-6-2015 (Α.Δ.Α.:759ΠΟΡ1Ι-Ν4Β) έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Εσωτερικών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: «Γνωστοποίηση πίνακα των προς πλήρωση με μετάταξη θέσεων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στις παραμεθόριες περιοχές»

5. το με αρ. πρωτ. οικ. 37281/2-6-2015 (Α.Δ.Α. 7ΓΕΡΟΡ1Ι-ΗΣΟ) έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Εσωτερικών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

6. το με αρ. πρωτ. 5980/Φ12γ/8-6-2015 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής με θέμα: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Χαλκιδικής»

7. το με αρ. πρωτ. 3225/4-6-2015(Α.Δ.Α.:6Ξ6Μ7ΛΨ-Α3Α) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

εγγραφο 37066

έγγραφο 37281

εγγραφο 5980

εγγραφο 3225