ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Ή ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

1. το με αρ. πρωτ. Οικ.10609/9-6-2015 (Α.Δ.Α.:7Δ0Ο4690ΒΙ-1ΦΛ)έγγραφο του Τμήματος Δ.Α.Δ. του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας»

2. το με αρ. πρωτ. Δ.Δ.Α.Α.Δ/οικ. 62019/9-6-2015 (Α.Δ.Α.:7ΥΧ8465ΦΘΘ-Ν1Μ) έγγραφο του Τμήματος Β΄ της Δ/νσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόσπαση Υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού»

3. το με αρ. πρωτ. οικ.27/21-5-2015 (Α.Δ.Α.:7ΡΘ6465ΘΦΖ-3ΓΜ) έγγραφο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) »

ΕΓΓΡΑΦΟ 10609

ΕΓΓΡΑΦΟ 62019

ΕΓΓΡΑΦΟ 27

Μετάβαση στο περιεχόμενο