«Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των Παραδοτέων, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού», της Πράξης: «Πρόγραμμα Εισαγωγής Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία»

«Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των Παραδοτέων, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού», της Πράξης: «Πρόγραμμα Εισαγωγής Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 και 3, του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013).

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Μετάβαση στο περιεχόμενο