ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (όπως ισχύουν) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 καθώς και με τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο Π.Δ. 50/2001 (όπως ισχύει), ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στην αποκλειστική προθεσμία από 29-08-2014 έως 30-09-2014, κοινοποιώντας την, ταυτόχρονα, στο φορέα προέλευσης. (ΑΔΑ:Ω0ΑΧ4691ΟΗ-147)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο