ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΣΕΠ)

Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Π.Ε. ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΣΕΠ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο