Έναρξη υλοποίησης προγράμματος: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μα-θητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο πλαίσιο των ΑΠ 1 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Έναρξη υλοποίησης προγράμματος: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο πλαίσιο των ΑΠ 1 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διαβάστε την ανακοίνωση

Παρουσιολόγια τμημάτων

Μετάβαση στο περιεχόμενο