1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ”

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Χερσονήσου και την υποστήριξη συλλόγων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Κρήτης, διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα:

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ»

Το συνέδριο θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Χερσονήσου, από 13 έως 15 Μαΐου 2016.

Σύνδεσμοι για τη Φόρμα υποβολής περίληψης, τη Φόρμα εγγραφής και τη Φόρμα αίτησης στελέχωσης της Επιτροπής Κριτών.

Δείτε τη σελίδα μας στο Facebook facebook

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σκοπός και προβληματική του Συνεδρίου

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αποτυπώσει την υφιστάμενη αντιστοιχία των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων του σχολείου με τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και να διατυπώσει προτάσεις για τη βελτιστοποίηση της σχέσης σχολείου και κοινωνίας, έτσι ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ατόμου για πολύπλευρη προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η καταγραφή ερευνητικών και θεωρητικών προσεγγίσεων και πρακτικών προτάσεων, η ανταλλαγή γόνιμων προβληματισμών και η προώθηση δημιουργικού διαλόγου σχετικά με την υφιστάμενη και την επιθυμητή σχέση σχολείου-κοινωνίας στη διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα.

Άξονες του συνεδρίου είναι:

1. O ρόλος και οι λειτουργίες του σχολείου από το παρελθόν στο μέλλον

2. Χαρακτηριστικά του σύγχρονου και ανοικτού σχολείου: από τη θεωρία στην πράξη

2.1 Εκπαιδευτική πολιτική στον 21ο αιώνα

 • Αναλυτικά προγράμματα: Από τη ρητορική της στοχοθεσίας στη διδακτική πράξη
 • Σύγχρονες μεθοδολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις
 • Ανάπτυξη αποκλίνουσας σκέψης
 • Συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης

2.2. Το σχολείο ως κοινότητα: Ταυτότητες και ρόλοι στελεχών εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων

 • Το σχολείο της συμπερίληψης
 • Συνεργασία του σχολείου με την κοινότητα
 • Ανάπτυξη συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Πρόληψη της σχολικής διαρροής και υποεπίδοσης
 • Σεβασμός και αξιοποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών και των οικογενειών τους
 • Η συμβολή του σχολείου στην οριοθέτηση και ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου
 • Σχολείο και πολιτισμός
 • Διαρκής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

2.3 Συμβουλευτική στην εκπαίδευση- σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον

Οι παραπάνω άξονες αφορούν τόσο την υφιστάμενη όσο και την υπό διαμόρφωση σχέση σχολείου και κοινωνίας. Οι εισηγήσεις πρέπει να απαντούν στους προαναφερόμενους κομβικούς άξονες σε δυο επίπεδα: την υφιστάμενη πραγματικότητα ή/και την επιθυμητή για το σχολείο του μέλλοντος.

 

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 • Στελέχη της εκπαίδευσης.
 • Επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτές ενηλίκων με ενδιαφέρον για τη θεματική του συνεδρίου
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
 • Μαθητές
 • Γονείς
 • Φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης

Στο συνέδριο θα συμπεριλάβει:

 • Κεντρικές ομιλίες
 • Παράλληλες θεματικές συνεδρίες με προφορικές ανακοινώσεις
 • Αναρτημένες ανακοινώσεις (posters)
 • Εργαστήρια

3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η Επιστημονική Επιτροπή καλεί όσους και όσες επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες που αφορούν σε θεωρητικές ή ερευνητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές στο πλαίσιο των προκαθορισμένων θεματικών ενοτήτων του Συνεδρίου.

Μπορούν να υποβληθούν τρεις κατηγορίες εργασιών:

 • Ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες-μελέτες
 • Διδακτικές προτάσεις-Καλές πρακτικές
 • Προτάσεις διεξαγωγής εργαστηρίων

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • 1η Ανακοίνωση: 13 Ιανουαρίου 2016
 • Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 13 Ιανουαρίου 2016
 • 2η Ανακοίνωση: 5 Φεβρουαρίου 2016
 • Λήξη υποβολής περιλήψεων: 15 Φεβρουαρίου 2016
 • Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 15 Μαρτίου 2016
 • Ανακοίνωση προγράμματος: 4 Απριλίου 2016
 • Διεξαγωγή συνεδρίου: 13-15 Μαΐου 2016
 • Λήξη υποβολής εργασιών για τα πρακτικά: 30 Μαΐου 2016
 • Ενημέρωση αποδοχής πλήρων κειμένων για δημοσίευση: 30 Ιουνίου 2016

Τρόπος υποβολής εργασιών

 • Οι εργασίες που υποβάλλονται στο Συνέδριο πρέπει να είναι πρωτότυπες. Οι συγγραφείς δεσμεύονται, με την υποβολή μιας εργασίας, ότι δεν έχουν δημοσιεύσει ή υποβάλει προς δημοσίευση, αυτούσια την εργασία ή παραλλαγή της αλλού.
 • Έως 15 Φεβρουαρίου 2016 θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μόνον οι περιλήψεις των εισηγήσεων όλων των μορφών (βλ. Φόρμες κατάθεσης εισηγήσεων και τις σχετικές οδηγίες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kritis.pde.sch.gr/societyandschool/author, έκτασης από 200-300 λέξεις. Οι περιλήψεις θα κριθούν με το σύστημα ανώνυμης κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές της Επιστημονική Επιτροπής.
 • Καθένας μπορεί να συμμετέχει με μία έως τρεις εισηγήσεις/ανακοινώσεις είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος ή τρίτος εισηγητής. Δεκτές θα γίνουν εισηγήσεις και με πάνω από τρεις εισηγητές. Η μέγιστη διάρκεια των προφορικών εισηγήσεων είναι 15 λεπτά.
 • Έως 30 Μαΐου 2016 θα κατατεθούν οι πλήρεις εισηγήσεις για τα πρακτικά. Τα πλήρη κείμενα θα τεθούν στην κρίση δυο ανεξάρτητων κριτών της Επιστημονικής Επιτροπής, στη βάση της επιστημονικής δεοντολογίας, της ποιότητας και της πρωτοτυπίας τους και όσα επιλεγούν θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικά πρακτικά. Σε επόμενη ανακοίνωση θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες για την έκταση, την μορφοποίηση και τον τρόπο αποστολής των κειμένων.

Εγγραφές συνέδρων

 • Στο συνέδριο δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής ούτε για τους εισηγητές ούτε για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Παρακαλούμε όμως για την έγκαιρη εγγραφή όλων, μέχρι και τις 15 Απριλίου 2016, στην ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται στη διεύθυνση kritis.pde.sch.gr/societyandschool/register για λόγους οργάνωσης του συνεδρίου. Οι εισηγητές πρέπει να εγγραφούν απαραιτήτως αμέσως μετά την ανακοίνωση της αποδοχής της περίληψής τους και πριν τις 4 Απριλίου 2016, προκειμένου να συμπεριληφθεί η εργασία τους στο πρόγραμμα του Συνεδρίου.
 • Στους συνέδρους παρέχεται:
  • Ο φάκελος του Συνεδρίου
  • Βεβαίωση Συμμετοχής
  • Καφές και πρόχειρο γεύμα στα διαλείμματα.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, στον ιστότοπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Στην ίδια διεύθυνση θα αναρτηθεί και 2η ανακοίνωση με τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του Συνεδρίου, οδηγίες για τις αναρτημένες ανακοινώσεις, όρους διεξαγωγής εργαστηρίων και προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτά, λεπτομέρειες για την έκταση, την μορφοποίηση και τον τρόπο αποστολής των κειμένων, όπως και προτάσεις για τη διαμονή των συνέδρων.

Επικοινωνία

Πληροφορίες: κα. Κουτσουδάκη Κατερίνα, τηλέφωνο 2810 302 458, e-mail: societyandschool@gmail.com
Iστοσελίδα: kritis.pde.sch.gr/societyandschool

Για την οργανωτική επιτροπή
Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Γεώργιος Τερζάκης

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο