Ανακοινώσεις

1η Ανακοίνωση2η ΑνακοίνωσηΠαράταση υποβολής εργασιών για πρακτικά

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Χερσονήσου και την υποστήριξη συλλόγων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Κρήτης, διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα:

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ»

Το συνέδριο θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Χερσονήσου, από 13 έως 15 Μαΐου 2016.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σκοπός και προβληματική του Συνεδρίου

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αποτυπώσει την υφιστάμενη αντιστοιχία των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων του σχολείου με τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και να διατυπώσει προτάσεις για τη βελτιστοποίηση της σχέσης σχολείου και κοινωνίας, έτσι ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ατόμου για πολύπλευρη προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η καταγραφή ερευνητικών και θεωρητικών προσεγγίσεων και πρακτικών προτάσεων, η ανταλλαγή γόνιμων προβληματισμών και η προώθηση δημιουργικού διαλόγου σχετικά με την υφιστάμενη και την επιθυμητή σχέση σχολείου-κοινωνίας στη διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα.

Άξονες του συνεδρίου είναι:

1. O ρόλος και οι λειτουργίες του σχολείου από το παρελθόν στο μέλλον

2. Χαρακτηριστικά του σύγχρονου και ανοικτού σχολείου: από τη θεωρία στην πράξη

2.1 Εκπαιδευτική πολιτική στον 21ο αιώνα

 • Αναλυτικά προγράμματα: Από τη ρητορική της στοχοθεσίας στη διδακτική πράξη
 • Σύγχρονες μεθοδολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις
 • Ανάπτυξη αποκλίνουσας σκέψης
 • Συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης

2.2. Το σχολείο ως κοινότητα: Ταυτότητες και ρόλοι στελεχών εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων

 • Το σχολείο της συμπερίληψης
 • Συνεργασία του σχολείου με την κοινότητα
 • Ανάπτυξη συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Πρόληψη της σχολικής διαρροής και υποεπίδοσης
 • Σεβασμός και αξιοποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών και των οικογενειών τους
 • Η συμβολή του σχολείου στην οριοθέτηση και ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου
 • Σχολείο και πολιτισμός
 • Διαρκής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

2.3 Συμβουλευτική στην εκπαίδευση- σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον

Οι παραπάνω άξονες αφορούν τόσο την υφιστάμενη όσο και την υπό διαμόρφωση σχέση σχολείου και κοινωνίας. Οι εισηγήσεις πρέπει να απαντούν στους προαναφερόμενους κομβικούς άξονες σε δυο επίπεδα: την υφιστάμενη πραγματικότητα ή/και την επιθυμητή για το σχολείο του μέλλοντος.

 

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 • Στελέχη της εκπαίδευσης.
 • Επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτές ενηλίκων με ενδιαφέρον για τη θεματική του συνεδρίου
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
 • Μαθητές
 • Γονείς
 • Φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης

Στο συνέδριο θα συμπεριλάβει:

 • Κεντρικές ομιλίες
 • Παράλληλες θεματικές συνεδρίες με προφορικές ανακοινώσεις
 • Αναρτημένες ανακοινώσεις (posters)
 • Εργαστήρια

3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η Επιστημονική Επιτροπή καλεί όσους και όσες επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες που αφορούν σε θεωρητικές ή ερευνητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές στο πλαίσιο των προκαθορισμένων θεματικών ενοτήτων του Συνεδρίου.

Μπορούν να υποβληθούν τρεις κατηγορίες εργασιών:

 • Ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες-μελέτες
 • Διδακτικές προτάσεις-Καλές πρακτικές
 • Προτάσεις διεξαγωγής εργαστηρίων

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • 1η Ανακοίνωση: 13 Ιανουαρίου 2016
 • Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 13 Ιανουαρίου 2016
 • 2η Ανακοίνωση: 5 Φεβρουαρίου 2016
 • Λήξη υποβολής περιλήψεων: 15 Φεβρουαρίου 2016
 • Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 15 Μαρτίου 2016
 • Ανακοίνωση προγράμματος: 4 Απριλίου 2016
 • Διεξαγωγή συνεδρίου: 13-15 Μαΐου 2016
 • Λήξη υποβολής εργασιών για τα πρακτικά: 30 Μαΐου 2016
 • Ενημέρωση αποδοχής πλήρων κειμένων για δημοσίευση: 30 Ιουνίου 2016

Τρόπος υποβολής εργασιών

 • Οι εργασίες που υποβάλλονται στο Συνέδριο πρέπει να είναι πρωτότυπες. Οι συγγραφείς δεσμεύονται, με την υποβολή μιας εργασίας, ότι δεν έχουν δημοσιεύσει ή υποβάλει προς δημοσίευση, αυτούσια την εργασία ή παραλλαγή της αλλού.
 • Έως 15 Φεβρουαρίου 2016 θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μόνον οι περιλήψεις των εισηγήσεων όλων των μορφών (βλ. Φόρμες κατάθεσης εισηγήσεων και τις σχετικές οδηγίες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kritis.pde.sch.gr/societyandschool/author, έκτασης από 200-300 λέξεις. Οι περιλήψεις θα κριθούν με το σύστημα ανώνυμης κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές της Επιστημονική Επιτροπής.
 • Καθένας μπορεί να συμμετέχει με μία έως τρεις εισηγήσεις/ανακοινώσεις είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος ή τρίτος εισηγητής. Δεκτές θα γίνουν εισηγήσεις και με πάνω από τρεις εισηγητές. Η μέγιστη διάρκεια των προφορικών εισηγήσεων είναι 15 λεπτά.
 • Έως 30 Μαΐου 2016 θα κατατεθούν οι πλήρεις εισηγήσεις για τα πρακτικά. Τα πλήρη κείμενα θα τεθούν στην κρίση δυο ανεξάρτητων κριτών της Επιστημονικής Επιτροπής, στη βάση της επιστημονικής δεοντολογίας, της ποιότητας και της πρωτοτυπίας τους και όσα επιλεγούν θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικά πρακτικά. Σε επόμενη ανακοίνωση θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες για την έκταση, την μορφοποίηση και τον τρόπο αποστολής των κειμένων.

Εγγραφές συνέδρων

 • Στο συνέδριο δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής ούτε για τους εισηγητές ούτε για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Παρακαλούμε όμως για την έγκαιρη εγγραφή όλων, μέχρι και τις 15 Απριλίου 2016, στην ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται στη διεύθυνση kritis.pde.sch.gr/societyandschool/register για λόγους οργάνωσης του συνεδρίου. Οι εισηγητές πρέπει να εγγραφούν απαραιτήτως αμέσως μετά την ανακοίνωση της αποδοχής της περίληψής τους και πριν τις 4 Απριλίου 2016, προκειμένου να συμπεριληφθεί η εργασία τους στο πρόγραμμα του Συνεδρίου.
 • Στους συνέδρους παρέχεται:
  • Ο φάκελος του Συνεδρίου
  • Βεβαίωση Συμμετοχής
  • Καφές και πρόχειρο γεύμα στα διαλείμματα.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, στον ιστότοπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Στην ίδια διεύθυνση θα αναρτηθεί και 2η ανακοίνωση με τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του Συνεδρίου, οδηγίες για τις αναρτημένες ανακοινώσεις, όρους διεξαγωγής εργαστηρίων και προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτά, λεπτομέρειες για την έκταση, την μορφοποίηση και τον τρόπο αποστολής των κειμένων, όπως και προτάσεις για τη διαμονή των συνέδρων.

Επικοινωνία

Πληροφορίες: κα. Κουτσουδάκη Κατερίνα, τηλέφωνο 2810 302 458, e-mail: societyandschool@gmail.com
Iστοσελίδα: kritis.pde.sch.gr/societyandschool

Για την οργανωτική επιτροπή
Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Γεώργιος Τερζάκης

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ»

Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ», που θα πραγματοποιηθεί σε χώρους του Δήμου Χερσονήσου στις 13, 14 και 15 Μαΐου 2016, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αρ. 5119/Δ2/15-01-2016)

καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους,

να υποβάλλουν εργασίες για συμμετοχή στο συνέδριο, μετά από κρίση (περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο: https://www.pdekritis.gr/societyandschool1/ και επικοινωνία στο e-mail: societyandschool@gmail.com).

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σκοπός και προβληματική του Συνεδρίου

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αποτυπώσει την υφιστάμενη αντιστοιχία των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων του σχολείου με τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και να διατυπώσει προτάσεις για τη βελτιστοποίηση της σχέσης σχολείου και κοινωνίας, έτσι ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ατόμου για πολύπλευρη προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η καταγραφή ερευνητικών και θεωρητικών προσεγγίσεων και πρακτικών προτάσεων, η ανταλλαγή γόνιμων προβληματισμών και η προώθηση δημιουργικού διαλόγου σχετικά με την υφιστάμενη και την επιθυμητή σχέση σχολείου-κοινωνίας στη διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα.

Άξονες του συνεδρίου είναι:

1. O ρόλος και οι λειτουργίες του σχολείου από το παρελθόν στο μέλλον

2. Χαρακτηριστικά του σύγχρονου και ανοικτού σχολείου: από τη θεωρία στην πράξη

2.1 Εκπαιδευτική πολιτική στον 21ο αιώνα

 • Αναλυτικά προγράμματα: Από τη ρητορική της στοχοθεσίας στη διδακτική πράξη
 • Σύγχρονες μεθοδολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις
 • Ανάπτυξη αποκλίνουσας σκέψης
 • Συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης

2.2. Το σχολείο ως κοινότητα: Ταυτότητες και ρόλοι στελεχών εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων

 • Το σχολείο της συμπερίληψης
 • Συνεργασία του σχολείου με την κοινότητα
 • Ανάπτυξη συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Πρόληψη της σχολικής διαρροής και υποεπίδοσης
 • Σεβασμός και αξιοποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών και των οικογενειών τους
 • Η συμβολή του σχολείου στην οριοθέτηση και ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου
 • Σχολείο και πολιτισμός
 • Διαρκής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

2.3 Συμβουλευτική στην εκπαίδευση- σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον

Οι παραπάνω άξονες αφορούν τόσο την υφιστάμενη όσο και την υπό διαμόρφωση σχέση σχολείου και κοινωνίας. Οι εισηγήσεις πρέπει να απαντούν στους προαναφερόμενους κομβικούς άξονες σε δυο επίπεδα: την υφιστάμενη πραγματικότητα ή/και την επιθυμητή για το σχολείο του μέλλοντος.

 

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πατήστε για προβολή οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Αθανασιάδης Θεοχάρης – Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κουτσελίνη Μαίρη – Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστημίου Κύπρου

Παυλίδου Βασιλική – Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης

Τοδούλου – Πολέμη Μίνα – Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

Χαραμής Παύλος – Αντιπρόεδρος του ΙΕΠ

 

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 • Στελέχη της εκπαίδευσης.
 • Επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτές ενηλίκων με ενδιαφέρον για τη θεματική του συνεδρίου
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
 • Μαθητές
 • Γονείς
 • Φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης

Στο συνέδριο θα συμπεριλάβει:

 • Κεντρικές ομιλίες
 • Παράλληλες θεματικές συνεδρίες με προφορικές ανακοινώσεις
 • Αναρτημένες ανακοινώσεις (posters)
 • Εργαστήρια

3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η Επιστημονική Επιτροπή καλεί όσους και όσες επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες που αφορούν σε θεωρητικές ή ερευνητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές στο πλαίσιο των προκαθορισμένων θεματικών ενοτήτων του Συνεδρίου.

Μπορούν να υποβληθούν τρεις κατηγορίες εργασιών:

 • Ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες-μελέτες
 • Διδακτικές προτάσεις-Καλές πρακτικές
 • Προτάσεις διεξαγωγής εργαστηρίων

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • 1η Ανακοίνωση: 13 Ιανουαρίου 2016
 • Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 13 Ιανουαρίου 2016
 • 2η Ανακοίνωση: 5 Φεβρουαρίου 2016
 • Λήξη υποβολής περιλήψεων: 15 Φεβρουαρίου 2016
 • Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 15 Μαρτίου 2016
 • Ανακοίνωση προγράμματος: 4 Απριλίου 2016
 • Διεξαγωγή συνεδρίου: 13-15 Μαΐου 2016
 • Λήξη υποβολής εργασιών για τα πρακτικά: 30 Μαΐου 2016
 • Ενημέρωση αποδοχής πλήρων κειμένων για δημοσίευση: 30 Ιουνίου 2016

Τρόπος υποβολής εργασιών

 • Οι εργασίες που υποβάλλονται στο Συνέδριο πρέπει να είναι πρωτότυπες. Οι συγγραφείς δεσμεύονται, με την υποβολή μιας εργασίας, ότι δεν έχουν δημοσιεύσει ή υποβάλει προς δημοσίευση, αυτούσια την εργασία ή παραλλαγή της αλλού.
 • Έως 15 Φεβρουαρίου 2016 θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μόνον οι περιλήψεις των εισηγήσεων όλων των μορφών (βλ. Φόρμες κατάθεσης εισηγήσεων και τις σχετικές οδηγίες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kritis.pde.sch.gr/societyandschool/author, έκτασης από 200-300 λέξεις. Οι περιλήψεις θα κριθούν με το σύστημα ανώνυμης κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές της Επιστημονικής Επιτροπής.
 • Καθένας μπορεί να συμμετέχει με μία έως τρεις εισηγήσεις/ανακοινώσεις είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος ή τρίτος εισηγητής. Δεκτές θα γίνουν εισηγήσεις και με πάνω από τρεις εισηγητές. Η μέγιστη διάρκεια των προφορικών εισηγήσεων είναι 15 λεπτά. Θα υπάρχει χρόνος για συζήτηση στο τέλος κάθε συνεδρίας.
 • Έως 30 Μαΐου 2016 θα κατατεθούν οι πλήρεις εισηγήσεις για τα πρακτικά. Τα πλήρη κείμενα θα τεθούν στην κρίση δυο ανεξάρτητων κριτών της Επιστημονικής Επιτροπής, στη βάση της επιστημονικής δεοντολογίας, της ποιότητας και της πρωτοτυπίας τους και όσα επιλεγούν θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικά πρακτικά (με ISBN).
 • Οδηγίες για την έκταση και τη μορφοποίηση των κειμένων θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου https://www.pdekritis.gr/societyandschool1/ στο μενού ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ.
 • Τα πλήρη κείμενα θα αποστέλλονται με e-mail στο: societyandschool@gmail.com.

Κρίση εργασιών

 • Πρόσκληση για τη συμμετοχή στην ομάδα κριτών και η σχετική αίτηση έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.
 • Απαιτούμενο για την ένταξη στην Ομάδα Κριτών του Συνεδρίου είναι η κατοχή τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σε ένα από τα θεματικά πεδία του. Επιθυμητή είναι η προγενέστερη συμμετοχή σε ομάδα Κριτών Συνεδρίου καθώς και η αρθρογραφία σε σχετικά επιστημονικά περιοδικά ή σχετικά συνέδρια.
 • Κάθε Κριτής αναμένεται να κρίνει εργασίες που θα υποβληθούν για κρίση εφόσον αυτές εμπίπτουν σε μια από τις θεματικές ενότητες τις οποίες ο ίδιος έχει δηλώσει. Οι κριτές θα λάβουν σε ηλεκτρονική μορφή Βεβαίωση Κριτή Συνεδρίου και τον ηλεκτρονικό τόμο (e-Book) πρακτικών του συνεδρίου.
 • Οι εισηγήσεις και οι εργαστηριακές παρουσιάσεις θα υποβληθούν σε διαδικασία κρίσης και για να γίνουν δεκτές για παρουσίαση και δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου (με ISBN) θα πρέπει να έχουν θετική αξιολόγηση από 2 τουλάχιστον μέλη της επιτροπής κριτών.
 • Για τα πλήρη κείμενα, στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κριτών, η εργασία (εισήγηση ή εργαστηριακή παρουσίαση) ανατίθεται σε τρίτο κριτή για την τελική κρίση. Τα σχόλια των κριτών κοινοποιούνται ανώνυμα στους συγγραφείς. Το αποτέλεσμα της κρίσης μπορεί να είναι η αποδοχή ή μη της εργασίας για δημοσίευση είτε η αποδοχή της με την προϋπόθεση να πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες διορθώσεις.

Εγγραφές συνέδρων

 • Στο συνέδριο δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής ούτε για τους εισηγητές ούτε για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Παρακαλούμε όμως για την έγκαιρη εγγραφή όλων, μέχρι και τις 15 Απριλίου 2016, στην ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται στη διεύθυνση kritis.pde.sch.gr/societyandschool/register για λόγους οργάνωσης του συνεδρίου.
 • Οι εισηγητές πρέπει να εγγραφούν απαραιτήτως αμέσως μετά την ανακοίνωση της αποδοχής της περίληψής τους και πριν τις 4 Απριλίου 2016, προκειμένου να συμπεριληφθεί η εργασία τους στο πρόγραμμα του Συνεδρίου.
 • Στους συνέδρους παρέχεται:
  • Ο φάκελος του Συνεδρίου
  • Βεβαίωση Συμμετοχής
  • Καφές και πρόχειρο γεύμα στα διαλείμματα.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για:

Επικοινωνία

Πληροφορίες για εισηγήσεις: κ. Κουτσουδάκη Κατερίνα, τηλέφωνο 2810302458

e-mail: societyandschool@gmail.com

Iστοσελίδα: kritis.pde.sch.gr/societyandschool

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Κατόπιν πολλών αιτημάτων η λήξη υποβολής εργασιών για τα Πρακτικά μετατίθεται στις 15 Ιουλίου 2016.

Μόνο εργασίες οι οποίες παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν για δημοσίευση στα Πρακτικά.

Τα κείμενα που θα κατατεθούν θα περάσουν από διαδικασία κρίσης και οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους για δημοσίευση στις 10 Οκτωβρίου 2016.

Σας παρακαλούμε πολύ να ακολουθήσετε τις Οδηγίες μορφοποίησης εργασιών που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://www.pdekritis.gr/societyandschool1/societyandschool-reqs/

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο