Κύρωση Τελικού Αξιολογικού και Επικουρικού Πίνακα Επιλογής, κατά φθίνουσα σειρά, υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση με επιλογή για τη θέση Διευθυντή/ντριας του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου Κρήτης

ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ_ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-1
6Α0Β46ΝΚΠΔ-Χ4Τ_ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ_ΔΝΤΗΣ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μετάβαση στο περιεχόμενο