Πίνακας Μη Δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών και Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Φυσικών και Μη Φυσικών Ομιλητών για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, σχολικού έτους 2023-2024

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καταρτίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Εκπαιδευτικών, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. Φ.32/7846/21.07.2023 (ΑΔΑ: Ω84Γ46ΜΤΛΗ-ΨΧΩ) σχετική Απόφαση, Α) Πίνακας Μη Δεκτών Υποψηφίων Εκπαιδευτικών, Β) Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Φυσικών Ομιλητών, Γ) Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Μη Φυσικών Ομιλητών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, σχολικού έτους 2023-2024, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της 67729/Η2/16.06.2023 (ΑΔΑ: 6Τ1Φ46ΜΤΛΗ-ΦΡΝ) Προκήρυξης της ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ του ΥΠΑΙΘΑ.
Κατά των ανωτέρω Πινάκων, οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν ενυπόγραφη έγγραφη ένσταση έως και την Δευτέρα 31/07/2023.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης (Λεωφ. Κνωσού 6, Ηράκλειο) ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail: mail@kritis.pde.sch.gr.

Συνημμένοι Πίνακες:
Α) Πίνακας Μη Δεκτών Υποψηφίων Εκπαιδευτικών
Β) Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Εκπαιδευτικών – Φυσικών Ομιλητών
Γ) Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Εκπαιδευτικών – Μη Φυσικών Ομιλητών

Μετάβαση στο περιεχόμενο