Προσωρινός Πίνακας Δεκτών υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Υποδιευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης, καταρτίστηκε από το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κρήτης, με την αριθμ. 8/04-07-2023 Πράξη του και βάσει της με αριθμ. Φ.32/6656/16.06.2023 επαναπροκήρυξης της ΠΔΕ Κρήτης (ΑΔΑ: Ψ9ΟΚ46ΜΤΛΗ-8ΔΡ), ο πίνακας Δεκτών υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης Υποδιευθυντή/ντριας στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4823/2021, της με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/(ΦΕΚ 6141/τ.Β’/03.12.2022) και της με αριθμ. πρωτ. 82335/Ζ2/22.08.2005 (ΦΕΚ 1173/τ.Β΄/24.08.2005)  Υ.Α .

Κατά του ανωτέρου πίνακα, οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Υποδιευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας που επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν ενυπόγραφη έγγραφη ένσταση μέσα σε τρείς (03) εργάσιμες μέρες από την ανάρτηση τους, ήτοι έως  και την Παρασκευή 07/07/2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (Λεωφ. Κνωσού 6, Ηράκλειο ) ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail: mail@kritis.pde.sch.gr.

Σημείωση : Σε περίπτωση υποβολής ένστασης μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), παρακαλούνται οι υποψήφιοι να επιβεβαιώσουν τη λήψη της ένστασης τους την ίδια μέρα της αποστολής από την γραμματέα του Συμβουλίου στο τηλέφωνο: 2810-302449.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο