1. Οριστικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης αντικειμενικών κριτηρίων υποψήφιων για την πλήρωση της θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας. 2.Πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων για τη πλήρωση της θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Υποδιευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης, καταρτίστηκαν από το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κρήτης, με την αριθμ. 3/12-04-2023 Πράξη του και βάσει της με αριθμ. Φ.32/14407/08.12.2022 (ΑΔΑ: 68Λ046ΜΤΛΗ-Ω12) Προκήρυξης της ΠΔΕ Κρήτης, όπως τροποποιήθηκε στις 27.12.2022 (ΑΔΑ: ΨΩΕ646ΜΤΛΗ-6ΔΟ),  και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4823/2021, της με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/(ΦΕΚ 6141/τ.Β’/03.12.2022) και της με αριθμ. πρωτ. 82335/Ζ2/22.08.2005 (ΦΕΚ 1173/τ.Β΄/24.08.2005)  Υ.Α , τα εξής :

1) ο οριστικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης αντικειμενικών κριτηρίων υποψήφιων για την πλήρωση της θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας.

2) το πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων για τη πλήρωση της θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο