Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.32/9019/01.09.2022 (ΑΔΑ: ΩΤΦΟ46ΜΤΛΗ-Ν08) Απόφασης Πρόσληψης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ, Πλήρους και Μειωμένου Ωραρίου με σύμβαση ορισμένου χρόνου, αγγλόφωνων τμημάτων διδασκαλίας ξένης ή μητρικής γλώσσας εκτός της Ελληνικής, του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2022-2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο