Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης των Υποψηφίων για κάλυψη θέσεων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης για το διδακτικό έτος 2021-2022 καθώς και Πίνακας Απορριπτέων

Σε συνέχεια της αριθμ. 758/24-01-2022 (ΑΔΑ: Ω2Ω346ΜΤΛΗ-2ΙΟ) Τοπικής Πρόσκλησης του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης   αναρτούμε Αξιολογικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για κάλυψη θέσεων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών σε σχολικές μονάδες ΠΕ και ΔΕ αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Κρήτης  καθώς και  πίνακα απορριπτέων.

Κατά των ανωτέρω πινάκων κατάταξης οι υποψήφιοι/ες δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους.

Κατάρτιση πινάκων

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο