Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή συντονιστών ΠΔΕ για τη Μαθητεία και Υπευθύνων ΔΔΕ για τη Μαθητεία

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

προσκαλεί

τους εν ενεργεία διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς που ικανοποιούν τα κριτήρια της με αρ. πρωτ. 138797/Κ5 Υπουργικής Απόφασης να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων Συντονιστών ΠΔΕ για τη Μαθητεία και Υπευθύνων ΔΔΕ για τη Μαθητεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4763/2020 (Α’ 254), όπως ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη διαδικασία επιλογής εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία άρχεται τη Δευτέρα 8-11-2021 και λήγει την Τρίτη 16-11-2021.
Οι αιτήσεις με τον φάκελο των δικαιολογητικών θα πρέπει να έχουν περιέλθει στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με ευθύνη των υποψηφίων (με ταχυδρομείο, ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως), έως την Τρίτη 16-11-2021 και ώρα 13:00μ.μ.

Αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω fax και e-mail ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας κανένας φάκελος δεν γίνεται δεκτός, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση υποψηφιότητας ακόμα κι αν φέρει σήμανση εμπρόθεσμης ημερομηνίας κατάθεσης του ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να μεριμνήσουν για το εμπρόθεσμο της υποβολής των αιτήσεων τους με το φάκελο των δικαιολογητικών, εντός της ανωτέρω καθοριζόμενης προθεσμίας. Η έντυπη αίτηση υποψηφιότητας θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.&Ν.Γ. (www.gsae.edu.gr) και της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο