Απαραίτητα έντυπα – δικαιολογητικά για τους προσληφθέντες στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ που αφορούν το ΠΥΣΕΕΠ (απόδοση ΜΚ -άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου-έγκριση απασχόλησης σε δημόσιο φορέα με αμοιβή)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ