Κύρωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού, κατά φθίνουσα σειρά, πίνακα υποψηφίων προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ., της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης