«Δημοσίευση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.842/2

«Δημοσίευση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.842/2011 για ενημέρωσή σας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο