ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ- ΕΒΠ 2015

« Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016».(ΑΔΑ:7Δ0Χ465ΦΘ3-Ζ4Ζ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 7/8/2015 μέχρι 14/8/2015

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του υποψηφίου στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση

Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης

 Λ. Κνωσού 6 ΤΚ 71306 Ηράκλειο Κρήτης

Πληροφορίες: Τζαγκαράκης Ελευθέριος 2810347294

                       Κοτσιμπός Γεώργιος 2810347289

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ- ΕΒΠ 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛ_ΩΡΟΜ_ΕΕΠ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛ_ΕΒΠ