Επικύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής Αναπληρωτών Προϊσταμένων για τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κρήτης

Με την αριθμ. Φ.2.4/10341/18-12-2014 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης επικυρώθηκε ο αξιολογικός πινάκας επιλογής Αναπληρωτών Προϊσταμένων

Περισσότερα

«Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των Παραδοτέων, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού», της Πράξης: «Πρόγραμμα Εισαγωγής Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία»

«Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των Παραδοτέων, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού», της Πράξης: «Πρόγραμμα

Περισσότερα

Κοινοποίηση Πίνακα Αξιολογικών Μονάδων των υποψήφιων Αναπληρωτών Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κρήτης

Αντιρρήσεις επί της μοριοδότησης υποβάλλονται γραπτώς μέχρι και την Δευτέρα 15/12/2014 αυτοπροσώπως στην έδρα της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας

Περισσότερα

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών προς το/ και από το Στρασβούργο, στο πλαίσιο του Προγρ

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών προς το/ και

Περισσότερα

Κοινοποίηση αλφαβητικών πινάκων υποψήφιων Αναπληρωτών Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κρήτης

Ενστάσεις κατά του πινάκα υποβάλλονται γραπτώς μέχρι και την Δευτέρα 07/12/2014 αυτοπροσώπως στην έδρα της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο