«Πλήρωση θέσεων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, εκπαιδευτικών αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε και Δ.Ε και διδασκαλίας ξένης ή μητρικής γλώσσας, εκτός της Ελληνικής, Καλλιτεχνικών και Μουσικής του Σχολειού Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης, για το σχολικό έτος 20

«Πλήρωση θέσεων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, εκπαιδευτικών αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε και Δ.Ε και διδασκαλίας ξένης ή μητρικής γλώσσας, εκτός της Ελληνικής, Καλλιτεχνικών και Μουσικής του Σχολειού Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης, για το σχολικό έτος 2013-14» ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο