ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΓΕΛ ΕΠΑΛ 2017

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η
παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. _Έτσι, η προθεσμία για την
υποβολή της εν λόγω Αίτησης-Δήλωσης παρατείνεται *μέχρι και την
Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017*_.

Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι παλαιοτέρων ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα πρέπει προς διευκόλυνσή τους να
προσκομίσουν τη Βεβαίωση Πρόσβασης ή Βεβαίωση Συμμετοχής στην οποία
αναγράφεται ο κωδικός αριθμός υποψηφίου.

Από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Α΄